POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov spoločnosťou POLYMEDIA, spol. s r.o, prevádzkovateľom (ďalej len ako „POLYMEDIA, spol. s r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

 

Nariadenie (2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

 

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

 

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

 

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o (i) spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a (ii) o právach dotknutej osoby.

 

1. Účely a právny základ spracúvania údajov

Osobné údaje poskytuje priamo dotknutá osoba prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke www.včelárom.sk  Účely spracúvania predmetných dát sú:

 1. spracúvanie informácií zaslaných dotknutou osobou a s nimi súvisiacich účelov, vrátane reakcií na žiadosti o informácie a možnosti kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s nimi;
 2. plnenie povinností stanovených zákonmi, právnymi predpismi alebo nariadeniami Únie, najmä v súvislosti s verejnoprávnymi, fiškálnymi a účtovnými predpismi a tiež implementácia vyhlášok právne uznaných orgánov alebo dozorných alebo kontrolných orgánov.

Nakoľko spracúvanie osobných údajov, okrem „citlivých“ dát, je potrebné na účely uvedené vyššie v bodoch (i) a (ii), súhlas dotknutej osoby nie je potrebný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania požadovaných predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby a plnenia právnych a zmluvných povinností. Spracovanie osobných údajov na účely uvedené v bodoch (i) a (ii) sa považuje za dovolené v zmysle rozhodnutia č. 330 Úradu na ochranu osobných údajov zo dňa 4. Júla 2013.

 

2. Spôsoby spracúvania údajov a ich uchovávanie

Podľa článku 5 Nariadenia osobné údaje musia byť:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; 
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú ;
 4. správne a podľa potreby aktualizované; 
 5. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, 
 6. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje spracuje prevádzkovateľ automatizovanými alebo manuálnymi prostriedkami; osobné údaje sa uchovávajú v elektronickej forme na bezpečných serveroch v priestoroch s kontrolovaným a obmedzeným prístupom.

V snahe predísť strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu údajov a neoprávnenému prístupu k týmto údajom, sa dodržujú špecifické bezpečnostné opatrenia.

 

3. Povaha získavania dát. dôsledky neposkytnutia údajov.  

3.1     Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v bodoch (i) a (ii) odseku 1 je dobrovoľné. Ak však údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude schopný spracovať žiadosť o informácie od dotknutej osoby.

3.3     Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v bode (v) odseku 1 je dobrovoľné, a preto z toho nevyplynú žiadne dôsledky, ak užívateľ odmietne poskytnúť svoje údaje.

 

4. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1  Zároveň sa vyslovuje súhlas s tým, že keď boli účely spracúvania údajov splnené, alebo ak sa uplatňuje právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo odvolať súhlas, prevádzkovateľ bude oprávnený uchovávať osobné údaje aj na dlhšie obdobie, v plnom rozsahu alebo čiastočne, na špecifické účely, akými sú dovolávanie sa svojich práv alebo ich obhajoba pred súdom (napríklad v prípade možného súdneho procesu týkajúceho sa činností vykonávaných prevádzkovateľom).

 

5. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú k dispozícii sprostredkovateľom a možno ich postúpiť aj externým spolupracovníkom prevádzkovateľa a v prípade potreby plnenia účelov uvedených v odseku 1 tohto dokumentu.

 

6. SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.vcelarom.sk súbory cookies len s udelením súhlasu dotknutej osoby.  Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z číselnej rady a písmen, ktoré sa pomocou webového prehliadača ukladajú na pevný disk vášho počítača a dokážu jednoznačne identifikovať vašu ip adresu. Súbory cookies využívame za účelom možnosti elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu a identifikácie používateľov stránky.

 

7. Zverejnenie osobných údajov

Osobné údaje nebudú zverejnené.

 

8. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

9. Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

10. práva dotknutej osoby

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok)

 

11. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania práv v zmysle odseku 10 môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:

 • Adresa: POLYMEDIA s.r.o., Dvorčanská 59/C, 949 05 Nitra
 • Telefón: 037/6511 285
 • E-mail: polymedia@polymedia.sk